Privacy policy

This application does not collect or transmit any user's personal information, with the exception of technical information included in HTTP requests (such as your IP address). No personal information is used, stored, secured or disclosed by services this application works with. If you would like to report any violations of this policy, please contact us at support@ignatov.eu.

Декларация за поверителност

Това приложение не събира или изпраща лична информация на потребителя, с изключение на техническа информация включена в HTTP заявките (като Вашия IP адрес). Никакава част от личната информация не се използва, съхранява или разпространява от услугите, с които това приложение работи. Ако искате да съобщите за нарушение на тези политики, моля свържете се с нас на support@ignatov.eu.